ESP DEPARTMENT

bisyon

Maipamalas ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo ang pagkaunawa sa pagiging mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Epektibong makakilos sa lipunan at pamayanan ayon sa konteksto ng pandaigdigan.


MISyON

Ang Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) ay isang asignaturang may tunguhing humubog ng kabataang nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

Lilinangin at pauunlarin ang pagkataong etikal ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtataglay ng limang pangunahing kakayahan:

   • Pag-unawa

   • Pagninilay

   • Pagsangguni

   • Pagpapasiya

   • Pagkilos

FACULTY MEMBERS

ACTIVITIES